La APIB negocia con Educación la reincorporación de los periodistas docentes

La presidenta de APIB, Ángeles Durán, y el secretario, Alberto Lliteras, se reunieron con el conseller de Educación, Martí March, el pasado 3 de febrero, para negociar la reincorporación de los periodistas docentes en las plazas de Suport en Lenguas y Ciencias Sociales. Sabemos que muchos compañeros teméis no poder continuar trabajando como profesores el curso que viene y nos estamos volcando en enmendar la situación. El 7 de febrero registramos la siguiente solicitud en la Conselleria:

EXPOSAM

Des de l’Associació de Periodistes de les Illes Balears (APIB), associació professional integrada a la Federació d’Associacions de la Premsa Espanyola (FAPE) a la qual només és possible accés amb les titulacions universitàries de Periodisme i Comunicació Audiovisual, estem molt preocupats per la situació actual dels llicenciats i graduats en Periodisme que estan a la borsa d’interins de la Conselleria d’Educació a les Illes Balears.

Com bé saben vostès, des de fa anys els periodistes han donat un servei a la Conselleria com a interins en l’Educació Secundària Obligatòria. Fins ara, el 90% de les places que ocupaven eren de Suport a l’Àrea de les Ciències i la Tecnologia. La resta de possibilitats que els ofereix la Conselleria són de diverses Formacions Professionals (essent aquestes molt reduïdes i de quasi impossible accés). Aquesta ha estat una realitat que els periodistes han viscut els darrers anys. Han fet feina a places de Suport a l’Àrea de Ciències i Tecnologia, cobrint així una mancança de personal en aquest sector.

Això ha canviat per a la convocatòria del proper curs escolar 2022-2023, quan s’ha eliminat la possibilitat de triar les places de Suport a l’Àrea de les Ciències i la Tecnologia. Aquesta decisió ha implicat que tots aquells periodistes a llistes (més del 90%) que ocupaven una plaça de l’esmentat suport, es quedin sense feina i sense la possibilitat de seguir en el sistema d’interinatge ja que les places que oferiu de FP són tan escasses que serà impossible accedir-hi sense puntuacions desorbitades. A més, el fet de no puntuar un any a les llistes d’interins podria perjudicar els periodistes-docents que es vulguin presentar als veniders concursos d’oposicions d’educació, en trobar-se amb menys punts aconseguits a la casella de mèrits.

Cal recordar la reivindicació que des de l’Associació de Periodisme fem des de fa anys, que és la de reconèixer als llicenciats i graduats en Periodisme com a competents per donar llengües, perquè el currículum acadèmic de la carrera demostra de manera indiscutible la competència dels periodistes en aquest àmbit. De fet, els graus de Periodisme i Comunicació Audiovisual a Balears tenen com a competència trasversal la “correcta expressió oral i escrita en llegua castellana i catalana”, segosn consta als Verificas aprovats per l’ANECA. En aquest sentit, volem denunciar que des de les universitats públiques i privades, des de la UIB, s’ha permès als periodistes durant anys -i es segueix fent- cursar el Màster en Formació del Professorat amb especialitat en llengua espanyola o catalana, filosofia o història, per després, una vegada superat aquest, no poder impartir classes en cap d’aquestes matèries, fins i tot en nivells d’exigència acadèmica menor, com puguin ser els àmbits sociolingüístics vinculats als departaments d’orientació dels centres (PMAR, PRAQ, Formació Professional Bàsica I i II).

El Suport a l’Àrea de Llengua i Ciències Socials inclou la llengua catalana, castellana i les ciències socials (Geografia i Història). Aquestes places poden ser triades per titulats en Història, Història de l’Art o Filosofia, entre d’altres, però no per periodistes. Volem reivindicar la formació que des de les llicenciatures i graus de periodisme hem rebut en les matèries de llengua castellana, llengua catalana i història que, de fet, és molt més elevada i completa que la d’altres especialitats que sí poden accedir a aquestes places. Així, els plans d’estudis de la Llicenciatura o del Grau de Periodisme integren més de 60 crèdits ECTS el contingut dels quals està directament vinculat amb el Suport a l’Àrea de Llengua i Ciències Socials. De fet, al grau que s’imparteix a Balears sumen més de 80 crèdits ECTS.

De fet, la majoria de comunitats autònomes de la resta d’Espanya sí permeten als periodistes donar matèries relacionades amb les diferents llengües i ciències socials. Per exemple, a Catalunya tots els titulats en Periodisme poden accedir a les places de Suport a l’Àrea de Llengua i Ciències Socials (amb la Funció de Processos i Arts Gràfiques), a l’especialitat de FOL (com a especialitat de Ciències Socials i Jurídiques), i a les matèries pròpies de Llengua i Literatura Castellana (si tenen el Màster de Formació del Professorat en Llengua Castellana) i Llengua i Literatura Catalana (si tenen el Màster del Professorat en Llengua Catalana). Una realitat, la de Catalunya, totalment oposada a la de les nostres Illes, on no s’ens reconeix la nostra competència en aquestes àrees.

SOL·LICITAM

Una solució urgent a la situació creada en la convocatòria del curs 2022-2023 per rescabalar el greuge que se’ls ha ocasionat a tots els periodistes interins que han apostat pel món de la docència i que de cop i volta es veuen en el carrer, que passa per:

 • La imminent incorporació dels titulats en Periodisme com a professors de Suport a l’Àrea de Llengua i Ciències Socials a Secundària a la convocatòria de 2022-2023.
 • Que en qualsevol cas es faci rectificació de l’eliminació com a professors de Suport a l’àrea de Ciència i Tecnologia i es mantengui al proper curs 2022-23 com a curs de transició.
 • La imminent incorporació dels titulats en Periodisme com a professors de Formació i Orientació Laboral (FOL) a la convocatòria de 2022-2023, ja que els periodistes estan considerats com a especialistes en Ciències Socials i Jurídiques, com requereix el Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre (pel qual es defineixen les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’Educació Secundària Obligatòria, el Bachillerat, la Formació Professional i els ensenyaments de règim especial, establint-se les especialitats dels cossos docents de l’ensenyament secundari).
 • Una revisió de cara a futures convocatòries de les idoneïtats dels periodistes, recordant-vos la qualificació i capacitat que tenen també per impartir altres matèries, com Llengua Castellana i Llengua Catalana, com hem esmentat a la part superior d’aquest escrit.

Esperant una immeditata revisió i rectificació.

Seguiremos informando.

La FAPE envía una carta a la ministra de Educación para que levante el veto a los periodistas para impartir clases

El presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Nemesio Rodríguez, firma la misiva en la que plantea dicha reclamación, al mismo tiempo que le solicita una entrevista para informarle a fondo sobre la situación de estos profesores, arbitrariamente impedidos de impartir clases de Lengua en los mencionados centros escolares

La FAPE, federación que integra a la APIB, solicita a la ministra de Educación, María Isabel Celaá, que se levante el veto que impide a los periodistas impartir Lengua en centros  concertados  o privados, pese a que hayan obtenido el máster habilitante en las especialidades de Lengua Castellana y Literatura o Lenguas Extranjeras, así como formar parte de las bolsas de interinos.

El presidente de la FAPE, Nemesio Rodríguez, ha enviado una carta a la ministra en la que plantea dicha reclamación, al mismo tiempo que le solicita una entrevista para informarle a fondo sobre la situación de estos profesores, arbitrariamente impedidos de impartir clases de Lengua en los mencionados centros escolares.

La FAPE,  que actúa como portavoz de la Plataforma de Periodistas Profesores, impulsa esta nueva solicitud después de que María Isabel Celaá haya declarado el jueves que Educación va a flexibilizar, “de manera excepcional y limitada”, los requisitos para el ejercicio de la docencia mientras dure la crisis sanitaria por el coronavirus, de tal manera que no hará falta tener hecho el Máster de Formación del Profesorado que se precisa para dar clase.

Rodríguez  señala que la actual inhabilitación se debe a la aplicación tardía del RD 860/2010 que impide ejercer como profesores de estas asignaturas a profesionales de carreras que no estén adscritas a Humanidades (Periodismo pertenece a Ciencias Sociales).

De esta manera, tras la entrada en vigor del citado decreto, los centros concertados y privados de las diferentes comunidades autónomas han seguido contratando periodistas como profesores de Lengua y Literatura y Lenguas Extranjeras hasta el curso 2015-2016. Desde ese momento, todos aquellos que han cambiado de centro han recibido la negativa de la inspección educativa para poder seguir ejerciendo. Por su parte, los periodistas de nueva contratación tampoco han podido acceder a la docencia de Lenguas.

Esta normativa, a juicio de la FAPE, resulta poco congruente si se tiene en cuenta que muchos profesionales del periodismo han sido contratados en fecha posterior a julio de 2010 y que la docencia ha sido, desde 1995 (Orden del 24 de julio), una de las salidas profesionales para estos titulados.

Para terminar de agravar la situación, el máster oficial (ofertado por universidades públicas y también privadas) que habilita para el ejercicio docente, el conocido MAES (antiguo CAP), contempla como vía preferente para los periodistas y licenciados/graduados en Ciencias de la Comunicación la especialización en Lengua y Literatura y Lenguas Extranjeras.

La FAPE destaca que los periodistas afectados ya han realizado el correspondiente CAP o Máster, principalmente quienes están en las listas que Educación argumenta que están agotadas. Si se revisaran, desde mañana mismo podrían estar impartiendo docencia, afirma Rodríguez en su carta.

La FAPE también se ha dirigido a los Grupos Parlamentarios del Congreso con el fin de que contemplaran este caso ante la próxima discusión e incorporación de enmiendas parciales, para su debate, al articulado del Proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE).

Otra de las reivindicaciones de la FAPE, reflejadas en la carta de su presidente, es la posibilidad de que Educación implante  en la ESO una asignatura de Periodismo/Comunicación.

Con esta asignatura, subraya Nemesio Rodríguez, los alumnos aprenderían a distinguir entre las noticias falsas y las verdaderas,  a comunicase mejor, a valorar la importancia del derecho constitucional a la libertad de expresión,  que ampara los derechos a la libertad de prensa y de información,  y a conocer a fondo un sector que acaba de ser reconocido como esencial por el Gobierno del que usted forma parte.

APIB exige que los periodistas puedan seguir impartiendo Lenguas en Secundaria

COMUNICADO

La Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB) y la Plataforma de Periodistas Vetados en Educación piden a la Conselleria de Educación y Universidad que los periodistas docentes puedan volver a enseñar Lenguas en los centros privados y concertados de Baleares.

APIB señala que el problema se debe a la aplicación muy tardía del RD 860/2010, que impide ejercer como profesores de estas asignaturas a profesionales de carreras que no estén adscritas a Humanidades (Periodismo pertenece a Ciencias Sociales). De esta manera, tras la entrada en vigor del citado RD 860/2010, los centros concertados y privados de las diferentes comunidades autónomas (entre ellas, las Islas Baleares) han seguido contratando periodistas como profesores de Lengua y Literatura y Lenguas Extranjeras hasta el pasado curso 2015-2016. Desde ese momento, todos aquellos que han cambiado de centro, han recibido la negativa de la inspección educativa para poder seguir ejerciendo. Por su parte, los periodistas de nueva contratación tampoco han podido acceder a la docencia de Lenguas.

En cambio, los titulados en Periodismo y otras ramas de las Ciencias de la Información no tienen ningún problema para acceder a la docencia de estas materias en la educación pública a través de oposiciones, lo que APIB considera una contradicción.

Esta normativa resulta poco congruente si tenemos en cuenta que muchos profesionales del
Periodismo han sido contratados en fecha posterior a julio de 2010 y que la docencia ha sido, desde 1995 (Orden del 24 de julio), una de las salidas profesionales para estos titulados. Para terminar de agravar la situación, el máster oficial que habilita para el ejercicio docente, el conocido MFP (antiguo CAP), contempló durante años como vía preferente para los periodistas y licenciados/graduados en Ciencias de la Comunicación la especialización en Lengua y Literatura y Lenguas Extranjeras.

Existe un agravio comparativo a la hora de acceder a la docencia en función de la comunidad autónoma donde se solicite, pues en algunas comunidades, como Galicia, Asturias y Cataluña, los periodistas sí pueden optar con esta titulación a las Bolsas docentes y, en otras, como Andalucía, Castilla-La Mancha o Madrid, no pueden. En el caso concreto de Cataluña, según el Departament d’Ensenyament, los licenciados o graduados en Periodismo, Comunicación Audiovisual o Publicidad y Relaciones Públicas están habilitados para impartir esta asignatura en ESO y Bachillerato. Además, con la correspondiente acreditación de idiomas oficial, estas mismas titulaciones también pueden impartir Lenguas Extranjeras (inglés, francés, alemán, etc.).

POR TODO ELLO, DESDE APIB y DESDE LA PLATAFORMA SOLICITAMOS QUE:

 • Se vuelva a habilitar a los licenciados o graduados en Ciencias de la Información, Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas o Comunicación Audiovisual para ejercer como profesores de Lenguas. El objetivo de estas asignaturas no es otro que la formación del alumnado en competencias comunicativas (tal y como recogen las diferentes normativas al respecto). En este sentido, el Dictamen del Consejo Escolar de Estado 2/2015 señala lo siguiente: “Teniendo en cuenta el currículo de estas materias y las asignaturas que conforman el plan de estudios de Periodismo, se considera la formación inicial de estos licenciados para impartir ‘Lengua y Literatura Castellana’ y ‘Literatura Universal’”.
 • Se aplique la Directiva 2005/36/CE, por la que el Gobierno central en 2013 permitió a una
  licenciada en Periodismo ejercer en la Unión Europea la docencia en Lengua y Literatura. Su caso sienta un precedente y, por lo tanto, la directiva es aplicable a otros periodistas (hasta la fecha no se ha aplicado en al ámbito nacional).
 • Se reconozca el tiempo de servicio a todos los licenciados o graduados en Ciencias de la
  Información, Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas o Comunicación Audiovisual que, desde julio de 2010, han impartido Lengua y Literatura y Lenguas Extranjeras en centros concertados y privados, ya que, en su día, sí contaron con el visto bueno de los inspectores de referencia.
 • Se admita a los licenciados o graduados en Ciencias de la Información, Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas o Comunicación Audiovisual en las diferentes Bolsas docentes extraordinarias de interinos de Lengua y Literatura y Lenguas Extranjeras, ya que este agravio comparativo con otras comunidades es injusto e ilógico.

Comunicado sobre el tratamiento periodístico de la agresión en el CEIP Anselm Turmeda

Después de las últimas críticas al trabajo de los periodistas en el caso de la niña agredida en el colegio público Anselm Turmeda, la Associació de Periodistes de les Illes Balears (APIB), sin perjuicio de la autocrítica necesaria, quiere hacer una serie de recomendaciones y denunciar las dificultades que encontramos los profesionales a la hora de acceder a la información.

Todos los códigos éticos subrayan la especial protección del menor y cómo los medios deben evitar la espectacularización en estos temas. Lamentablemente, esto no se ha producido. La recomendación es acudir a instituciones y fuentes expertas, lo cual ha sido prácticamente imposible. Creemos que esto se podría haber evitado, en gran medida, si el Govern y la comunidad educativa (sindicatos de profesores, asociaciones de padres, asociaciones de directores) se hubieran volcado en dar la versión oficial de los hechos. No obstante, la ética periodística exige pluralismo y dar voz también a otras fuentes y no beber únicamente de las oficiales.

Es importante recordar que la FAPE tiene un decálogo sobre la información relativa a la infancia y adolescencia. En él se pide “otorgar prioridad a la protección y al interés superior del menor”. Además, los periodistas deben “vigilar la exactitud y contextualización de los contenidos de las noticias relacionadas con la infancia” y “comprobar de forma especialmente cuidadosa la fiabilidad de las fuentes”.

El Col.legi de Periodistes de Catalunya tiene un manual más detallado en el que recomienda “consultar fuentes especializadas y/o institucionales que aporten elementos para contextualizar los hechos desde la perspectiva de los derechos del niño”. Así como “evitar la espectacularización de determinados casos relativos a víctimas infantiles o adolescentes”. Y añade: “Conviene no dar protagonismo a testimonios cercanos a las personas agresoras o a las víctimas, o intervenciones en plató que puedan contribuir a hacer juicios paralelos”.

La APIB ruega a los profesionales de la Información que eviten el sensacionalismo y las insinuaciones peligrosas. El deber es contrastar y utilizar diversas fuentes para conseguir una información lo más veraz posible, siempre en una posición de defensa y protección de los derechos de los menores que protagonizan el suceso.

Establecidos estos límites, la APIB también quiere salir en defensa de los medios de comunicación y los compañeros de profesión, que, en un caso tan grave como el expuesto, tienen el compromiso y la obligación de informar a la opinión pública de unos hechos que podrían haber sido ocultados interesadamente y haber derivado en consecuencias mayores. Las críticas al trabajo de los periodistas no pueden, en ningún caso, ser utilizadas de forma partidista para desviar la atención y eludir otras responsabilidades. Ante hechos de incuestionable interés público, el “ruido mediático” debe existir. Siempre desde la responsabilidad, pero debe existir.

Recomendaciones éticas de la Comisión de Arbitraje de la FAPE para el tratamiento periodístico de los menores: http://fape.es/la-comisin-de-arbitraje-publica-recomendaciones-ticas-para-el-tratamiento-periodstico-de-los-menores/

Com informar dels maltractaments infantils. Manual d’estil per als mitjans de comunicació: http://www.periodistes.org/docroot/periodistes/includes/files/cpcnews/911/attachments/pdfs-1/manual-maltractament-final.pdf

Palma, 20 de octubre de 2016